Informace pro rodiče

  Vážení rodiče.

  Dovolte mi ve zkratce sepsat pár důležitých věcí, které se týkají naší MŠ a rekonstrukce.

  Rekonstrukce MŠ bude probíhat od 1.1.2020 do 31.8.2020.

  V tomto období nám budou poskytnuty náhradní provizorní prostory (v rámci města Chrudimi), za které jsme vděční.(Při rekonstrukci MŠ Víta Nejedlého jezdily děti až do Topole).

  Třídy jsou rozděleny takto –                 Třídy Pohádek a Rybiček v MŠ Strojařů

                                                                 Třídy Kuřátek a Králíčků v MŠ Na Valech

                                                                 Třída Pastelek na ZŠ Dr.J.Malíka

                                                                 Třída Skřivánků na ZŠ Školní náměstí – Šedivka

  Všechny tyto náhradní prostory budou pro vás označeny a otevřeny od 6. 1. 2020 v 6,30 hodin.

  Denní provoz končí v 16.00 hodin.

  Na každé třídě Vám bude vydáno a vysvětleno, jakým způsobem budete platit školné a stravné.

  Rada města také rozhodla, že z provozních důvodů není možné zajistit provoz o jarních prázdninách

  ( 10.2.-16.2. 2020) a velikonocích ( 9.4.2020). Proto Vás raději s předstihem informujeme.

  Na letní prázdniny je provoz zajištěn na MŠ Víta Nejedlého, kde v měsíci červenci budou zaměstnanci naší školky.

  Pokud někdo z Vás (např.maminky na rod. dovolené)by si chtěly své děti po dobu rekonstrukce nechat doma, nebude jim účtováno školné a jejich dítě zůstane i přesto nadále zapsáno v MŠ.

  Vím a věřím, že je pro mnohé z Vás tato rekonstrukce velkou komplikací a přinese Vám spoustu starostí navíc, ale z bezpečnostních důvodů jsme rádi, že se město pro rekonstrukci rozhodlo a zrealizuje ji.

  Děkuji všem rodičům, kteří se již nahlásili na pomoc při stěhování ve dnech 2. a 3. ledna 2020. Pokud by ještě někdo chtěl pomoci, nahlaste se prosím u svých p.učitelek na třídě.

  30.12. v 8.00 hodin budeme demontovat nábytek – tatínkové se šroubováky jsou vítání :o) (samozřejmě i šikovné maminky).

  Moc Vám všem děkuji                           Helena Marunová

                                                                     Ředitelka MŠ  Vážení rodiče, dne 6.11. zůstane školka pro Vás a Vaše děti v provozu. Ačkoliv se stávkou souhlasíme  a informace v médiích o platech a podmínkách učitelů jsou lživé, nedovolíme si pro děti nezajistit provoz MŠ.

                                                                                                                                                                                            Helena Marunová,DiS                                                                                                                                                                                                  ředitelka MŠ

     OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

   

  S účinností od 1.9. 2019 dochází k navýšení cen stravného v mateřské škole U Stadionu, Chrudim

   

  KALKULACE

   

   

  děti 3-6 let/den

  děti 7 let/den

  Přesnídávka

  8,00 Kč

  8,00Kč

  Oběd+pitný režim

  22,00 Kč

  23,00 Kč

  Svačina

  8,00 Kč

  8,00 Kč

  Přesnádávka+oběd

  30,00 Kč

  31,00 Kč

  Celý den

  38,00 Kč

  39,00 Kč

   


  Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755
  Seznam přijatých dětí od 1.9.2019
  Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755 přijala děti evidované pod těmito
  registračními čísly:
  1/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  2/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  3/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  4/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  5/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  6/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  7/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  8/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  9/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  10/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  11/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  12/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  13/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  14/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  16/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  17/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  18/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  19/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  21/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  23/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  24/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  26/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  28/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  30/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  31/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  32/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  33/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  34/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  35/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  36/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  37/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  42/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  43/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  44/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  46/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  47/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  51/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  52/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  53/2019 Přijímá se od 1.9.2019
  Vyvěšeno dne: 31.5.2019
  Helena Marunová DiS.
  ředitelka školy


  Informační memorandum : INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

   

   

  Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755 (dále jen „MŠ“), se sídlem U Stadionu 755, Chrudim 3, 537 03, IČ: 75015382 si z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku nebo s jejichž osobními údaji nakládá, o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany , včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

   

  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“) a dále v souladu s relevantními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

   

  Co je to osobní údaj?

  Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   

  Kdo je subjekt údajů?

  Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. dítě navštěvující MŠ, zájemci o přijetí do MŠ, zákonní zástupci dítěte, jednající osoby právnických osob, zaměstnanci MŠ, účastníci výběrového řízení). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

   

  Na koho se může subjekt údajů obrátit?

  Kontaktní údaje MŠ jako správce osobních údajů:

  Název:                         Mateřská škola,Chrudim 3,U Stadionu 755

  Sídlo:                           U Stadionu 755,Chrudim 3,537 03

  IČ:                               750 15 382

  ID datové schránky:      9yKkprm

  E-mail:                         ms.stadion.chrudim@centrum.cz

  Telefon:                       731 035 558

   

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se můžete v případě potřeby obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého MŠ jmenovalo pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů.

   

  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Jméno a příjmení:         Ing. Lenka Šiklová

  Adresa:                                    Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, Chrudim 537 16

  E-mail:                         poverenec@chrudim-city.cz

  Telefon:                       469 657 737

   

   

  Za jakým účelem a jaké osobní údaje MŠ zpracovává?

  MŠ zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro účely:

  1. plnění právních povinností a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, které se na MŠ vztahují. Tyto činnosti jsou regulovány řadou právních předpisů (např. zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše ve znění pozdějších předpisů), které organizaci stanoví, v jakém rozsahu, příp. i po jakou dobu je povinna zpracovávat osobní údaje. V tomto případě jste povinni osobní údaje poskytnout, jinak nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

   

  1. plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů včetně přípravy těchto vztahů např. se zákonnými zástupci, dodavateli, nájemníky, strávníky, zaměstnanci apod. Vyžadujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.

   

  1. zjednodušení a zefektivnění komunikace s MŠ. Kontaktní osobní údaje, které poskytujete dobrovolně, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu správce či třetí strany.

   

  1. Pokud zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, pak je to výhradně za účelem Vámi vyjádřeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nímž Vás vždy seznámíme před jeho udělením. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem sleduje snadnější přístup zákonných zástupců k informacím, použití fotografií nebo propagaci činnosti MŠ.

   

  Vámi sdělené osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje shromážděny v okamžiku jejich předání. Ke zpracování osobních údajů dochází jak automatizovaně, tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy, příp. na povinnostech uložených právními předpisy. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti, a to i po skončení pracovního poměru k MŠ.

   

  Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

  Ve vymezených případech používáme ke zpracování osobních údajů zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké máme sami ve vztahu k subjektům údajů. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a jejich povinnosti.

   

  Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

  • Identifikační, kontaktní a další rozhodné údaje dětí a jejich zákonných zástupců nezbytné pro přijetí do MŠ
  • Identifikační, kontaktní a další údaje přijatých dětí a jejich zákonných zástupců souvisejících např. s evidencí ve školní matrice podle příslušných právních předpisů,
  • identifikační a kontaktní údaje smluvních stran a jejich zaměstnanců, bankovní údaje a identifikační údaje podnikajících fyzických osob,
  • osobní údaje vyjádřené ve Vašem případném souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo které nám poskytnete v souladu s Vaším oznámením, žádostí nebo podnětem,
  • osobní údaje, které nám předávají jiné orgány nebo organizace.

   

  Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

  Pokud osobní údaje nezískáme přímo od Vás, můžeme je získávat z dalších zdrojů, kterými mohou být jiné organizace, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, školské poradenské zařízení, účastníci řízení, smluvní partneři aj. nebo z veřejných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, administrativního registru ekonomických subjektů, příp. dalších veřejně dostupných evidencí a zdrojů).

   

  Jakým subjektům osobní údaje poskytujeme?

  Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným správním orgánům - zřizovateli, soudům, Policii ČR, kontrolním orgánům – Česká školní inspekce, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, úřadům práce), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů s MŠ, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, osobám vykonávající u správce odbornou praxi nebo stáž, externí účetní. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s našimi činnostmi, ledaže byste s tím vyslovili souhlas.

   

  Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

   

  Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

  Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, k uplatnění Vašich práv nebo oprávněných zájmů, práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků MŠ. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací.

  Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou spisovým řádem, který pravidelně revidujeme a aktualizujeme. Jednotlivé doby uložení jsou projednávány s místně příslušným Státním okresním archivem Chrudim.

   

  Jaká jsou základní práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů?

  Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

   

  Mezi další práva subjektu údajů patří:

  Právo na přístup k osobním údajům:

  Máte právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás nebo Vašeho dítěte týkají, jsou či nejsou MŠ zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  • Účel zpracování osobních údajů;
  • Kategorie dotčených osobních údajů;
  • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
  • Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku;
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • Zdroje osobních údajů;
  • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

   

  Právo na opravu či doplnění:

  Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás nebo Vašeho dítěte týkají. Rovněž máte povinnost oznamovat změny v osobních údajích Vašich nebo Vašeho dítěte a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň máte povinnost poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o Vás nebo Vašem dítěti správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

   

  Právo na výmaz:

  Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás nebo Vašeho dítěte týkají, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. MŠ má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se domníváte, že nedošlo k výmazu Vašich osobních údajů nebo Vašeho dítěte, můžete kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence na ochranu osobních údajů.

   

  Právo na omezení zpracování:

  Právo na omezení zpracování je „právem dočasným“. Do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

   

  Právo na přenositelnost údajů:

  Pokud v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejichž zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

   

  Právo vznést námitku:

  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás nebo Vašeho dítěte týkají a které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

   

  Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování:

  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás nebo Vaše dítěte mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotklo. MŠ neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

   

  Právo podat stížnost:

  Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů nebo Vašeho dítěte je poručeno Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:

  Úřad pro ochranu osobních údajů

  Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

  Tel. č.: +420 234 665 111

   

  Právo na odvolání souhlasu:

  V případě zpracování Vašich osobních údajů nebo Vašeho dítěte na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů.

   

  Jak a kde uplatnit práva?

  Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR a dalšími relevantními předpisy.

   

  Způsob podání žádosti na přístup k osobním údajům

  Žádost můžete učinit:

  • písemně s úředně ověřeným podpisem a doručit poštou nebo osobně na adresu Mateřská škola, U Stadionu 755, Chrudim 3, 537 03;
  • v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem na adresu ms.stadion.chrudim@centrum.cz  nebo poverenec@chrudim-city.cz
  • prostřednictvím veřejné datové sítě z datové schránky žadatele do datové schránky MŠ: 9yKkprm;
  • ústně do písemného protokolu u správce nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů (Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim) s ověřením totožnosti žadatele.

   

  Náležitosti žádosti o podání informace:

  • MŠ poskytuje informace žadateli na základě žádosti.
  • Ze žádosti o podání informace musí být patrno, kdo žádá, o jakou informaci se jedná a že je určena MŠ.
  • Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci subjektu údajů (ztotožnění). Bude-li shledáno, že žadatel neposkytl informace nezbytné pro ztotožnění, bude vyzván, aby je v přiměřené lhůtě doplnil. Pokud tak neučiní, bude mu odpovězeno, že jeho žádost není možné z důvodu nedostatečného ztotožnění žadatele vyřídit.
  • Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele identifikovat, tj. zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození, a dále podpis osoby, která o informaci žádá.

   

  Lhůta pro vyřízení žádosti

  Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 Nařízení GDPR, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti.

   

  Je žádost zpoplatněná?

  Zásadně platí, že informace a první kopie zpracovávaných osobních údajů se poskytují a činí bezplatně. Za další kopie na Vaši žádost můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

   

  Jaká jsou naše bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů?

  Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů.

   

   

  Úplné znění Nařízení GDPR je dostupné zde.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

     Seznam přijatých dětí dle registračních čísel : http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_prijatych-1.pdf

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4.9.2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Výsledky přijímacího řízení v přiložených souborech :      http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_prijatych-2.pdf

                                                                                                      http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_neprijatych.pdf 


  Dodatek ke Směrnici o stanovení úplaty

   

  Ředitelka Mateřské školy Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace „ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává dodatek ke směrnici:

   

   

  Směrnice se mění v Čl. 3 Základní částka úplaty

  Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů na mateřskou školu v předcházejícím roce.

   

  Výše úplaty na každé přihlášené dítě činí ve školním roce 2017/2018 měsíčně 500,- Kč.

   

   

   

  Vydal: Mateřská škola Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace
  Schválila: ředitelka školy – Helena Marunová DiS

  Účinnost: od 1. 9. 2017
  Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí navštěvujících i přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

   

   

  Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 9. 2017

   

   

   

   

   

  V Chrudimi dne 17.3.2016                                                                Helena Marunová DiS
                                                                                                         ředitelka Mateřské Školy


         

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  Čtvrtek -        4. 5. 2017 od 9:00 hod. do 17:00 hod.


  pátek -           5. 5. 2017 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

  Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

  K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1.    občanský průkaz

  2.    rodný list dítěte

  3.    žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

  O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy. Rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně pro rozhodnutí do ředitelny školy.  

   


  V záložce "TŘÍDY" jsou pod jednotlivými odděleními seznamy dětí.


    Co dítě potřebuje do MŠ :

  Ø  vhodné, pohodlné oblečení do třídy, které dítěti nebrání v běžných aktivitách

  ( tepláčky, tričko, legínky, punčošky  apod. )

  Ø  přezůvky, bačkůrky (pantofle ne)

  Ø  náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláčky, triko, ponožky) 

  Ø  oblečení a obuv na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení i obuv, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku apod.).  Rodiče vše uloží do sáčku dítěte v šatně.

  Ø  pyžamo, pokud  dítě v MŠ odpočívá ( 1x za 14 dní – v pátek si  děti nosí pyžamka na vyprání domů)- prosíme o našití delších poutek

  Ø  plastový hrníček na pitný režim

  Ø  děti mají mít své věci označené, podepsané

  Ø  Rodiče odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

  Ø  Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí i za věci (šperky, knížky, hračky, atd.), které si dítě bere s sebou do školy, které mohou zapříčinit úraz nebo mohou být dítěti odcizeny.

  Ø  MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.


  V příloze seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2016.

  Rozhodnutí se bude vydávat 9.6. 2016 v ředitelně MŠ.  V měsíci březnu byla vypracovaná SWOT ANALÝZA naší školky,která má za úkol ukázat nám silné a slabé stránky školy a její hrozby a příležitosti.

  Podrobná je k nahlédnutí v ředitelně MŠ. Zde informace o našich silných stránkách :

  SILNÉ STRÁNKY NAŠÍ ŠKOLKY

  (vycházející ze SWOT analýzy vypracované v březnu 2016)

   

  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA   

  ·         Znalost RVP, kvalitní ŠVP a promyšlené TVP

  ·         Široká nabídka nadstandardních aktivit

  ·         Pestrá nabídka akcí pro děti a pro rodiče a děti

  ·         Zaměření na logopedickou prevenci – spolupráce s klinickým logopedem

  ·         Zaměření na sport a zdravý životní styl – spolupráce se sportovišti města

   

  PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

  ·         Příznivé klima školy, přátelské vztahy uvnitř i vně školy, spolupráce pedagogů a nepedagogů

  ·         Kvalifikovanost a odbornost učitelek

  ·         Věková rozmanitost pedagogického sboru

  ·         Velký počet pedagogů a ochota a vstřícnost personálu při zajišťování chodu školy

  ·         Podpora dalšího vzdělávání, sebevzdělávání

   

  ORGANIZACE

  ·         Organizace pedagogického sboru, jasně dané kompetence

  ·         Informační systém

   

  MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

  ·         Bohaté materiální vybavení tříd

   

  SPOLUPRÁCE S RODIČI A ORGANIZACEMI

  ·         Velká účast na akcích města

  ·         Spolupráce s různými organizacemi města

  ·         Účast školy na různých dobročinných sbírkách

  ·         Účast na soutěžích

   

  OSTATNÍ ZDROJE

  ·         Kvalitní akce pro rodiče a děti, Školní sbor Písnička

  ·         Životospráva – zdravý jídelníček

  ·         Pestrá strava, pitný režim

   


  Dodatek ke Směrnici o stanovení úplaty

   

  Ředitelka Mateřské školy Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace „ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává dodatek ke směrnici:

   

   

  Směrnice se mění v Čl. 3 Základní částka úplaty

  Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů na mateřskou školu v předcházejícím roce.

   

  Výše úplaty na každé přihlášené dítě činí ve školním roce 2016/2017 měsíčně 430,- Kč.

   

   

   

  Vydal: Mateřská škola Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace
  Schválila: ředitelka školy – Helena Marunová DiS

  Účinnost: od 1. 9. 2016
  Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí navštěvujících i přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

   

   

  Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 9. 2016

   

   

   

   

   

  V Chrudimi dne 7.4.2016                                                                  Helena Marunová DiS
                                                                                                         ředitelka Mateřské Školy