Informace pro rodiče

  Seznam přijatých dětí dle registračních čísel : http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_prijatych-1.pdf

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4.9.2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Výsledky přijímacího řízení v přiložených souborech :      http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_prijatych-2.pdf

                                                                                                      http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_neprijatych.pdf 


  Dodatek ke Směrnici o stanovení úplaty

   

  Ředitelka Mateřské školy Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace „ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává dodatek ke směrnici:

   

   

  Směrnice se mění v Čl. 3 Základní částka úplaty

  Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů na mateřskou školu v předcházejícím roce.

   

  Výše úplaty na každé přihlášené dítě činí ve školním roce 2017/2018 měsíčně 500,- Kč.

   

   

   

  Vydal: Mateřská škola Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace
  Schválila: ředitelka školy – Helena Marunová DiS

  Účinnost: od 1. 9. 2017
  Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí navštěvujících i přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

   

   

  Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 9. 2017

   

   

   

   

   

  V Chrudimi dne 17.3.2016                                                                Helena Marunová DiS
                                                                                                         ředitelka Mateřské Školy


         

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  Čtvrtek -        4. 5. 2017 od 9:00 hod. do 17:00 hod.


  pátek -           5. 5. 2017 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

  Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

  K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1.    občanský průkaz

  2.    rodný list dítěte

  3.    žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

  O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy. Rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně pro rozhodnutí do ředitelny školy.  

   


  V záložce "TŘÍDY" jsou pod jednotlivými odděleními seznamy dětí.


    Co dítě potřebuje do MŠ :

  Ø  vhodné, pohodlné oblečení do třídy, které dítěti nebrání v běžných aktivitách

  ( tepláčky, tričko, legínky, punčošky  apod. )

  Ø  přezůvky, bačkůrky (pantofle ne)

  Ø  náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláčky, triko, ponožky) 

  Ø  oblečení a obuv na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení i obuv, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku apod.).  Rodiče vše uloží do sáčku dítěte v šatně.

  Ø  pyžamo, pokud  dítě v MŠ odpočívá ( 1x za 14 dní – v pátek si  děti nosí pyžamka na vyprání domů)- prosíme o našití delších poutek

  Ø  plastový hrníček na pitný režim

  Ø  děti mají mít své věci označené, podepsané

  Ø  Rodiče odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

  Ø  Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí i za věci (šperky, knížky, hračky, atd.), které si dítě bere s sebou do školy, které mohou zapříčinit úraz nebo mohou být dítěti odcizeny.

  Ø  MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.


  V příloze seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2016.

  Rozhodnutí se bude vydávat 9.6. 2016 v ředitelně MŠ.  V měsíci březnu byla vypracovaná SWOT ANALÝZA naší školky,která má za úkol ukázat nám silné a slabé stránky školy a její hrozby a příležitosti.

  Podrobná je k nahlédnutí v ředitelně MŠ. Zde informace o našich silných stránkách :

  SILNÉ STRÁNKY NAŠÍ ŠKOLKY

  (vycházející ze SWOT analýzy vypracované v březnu 2016)

   

  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA   

  ·         Znalost RVP, kvalitní ŠVP a promyšlené TVP

  ·         Široká nabídka nadstandardních aktivit

  ·         Pestrá nabídka akcí pro děti a pro rodiče a děti

  ·         Zaměření na logopedickou prevenci – spolupráce s klinickým logopedem

  ·         Zaměření na sport a zdravý životní styl – spolupráce se sportovišti města

   

  PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

  ·         Příznivé klima školy, přátelské vztahy uvnitř i vně školy, spolupráce pedagogů a nepedagogů

  ·         Kvalifikovanost a odbornost učitelek

  ·         Věková rozmanitost pedagogického sboru

  ·         Velký počet pedagogů a ochota a vstřícnost personálu při zajišťování chodu školy

  ·         Podpora dalšího vzdělávání, sebevzdělávání

   

  ORGANIZACE

  ·         Organizace pedagogického sboru, jasně dané kompetence

  ·         Informační systém

   

  MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

  ·         Bohaté materiální vybavení tříd

   

  SPOLUPRÁCE S RODIČI A ORGANIZACEMI

  ·         Velká účast na akcích města

  ·         Spolupráce s různými organizacemi města

  ·         Účast školy na různých dobročinných sbírkách

  ·         Účast na soutěžích

   

  OSTATNÍ ZDROJE

  ·         Kvalitní akce pro rodiče a děti, Školní sbor Písnička

  ·         Životospráva – zdravý jídelníček

  ·         Pestrá strava, pitný režim

   


  Dodatek ke Směrnici o stanovení úplaty

   

  Ředitelka Mateřské školy Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace „ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává dodatek ke směrnici:

   

   

  Směrnice se mění v Čl. 3 Základní částka úplaty

  Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů na mateřskou školu v předcházejícím roce.

   

  Výše úplaty na každé přihlášené dítě činí ve školním roce 2016/2017 měsíčně 430,- Kč.

   

   

   

  Vydal: Mateřská škola Chrudim 3, U Stadionu 755, příspěvková organizace
  Schválila: ředitelka školy – Helena Marunová DiS

  Účinnost: od 1. 9. 2016
  Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí navštěvujících i přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

   

   

  Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 9. 2016

   

   

   

   

   

  V Chrudimi dne 7.4.2016                                                                  Helena Marunová DiS
                                                                                                         ředitelka Mateřské Školy