Kroužky v MŠ


   

   


  Zpívání a tancování

  Specifické cíle: ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí- koordinace pohybu a dýchání při zpěvu a tancování, rozvoj řečových, pěveckých a jazykových dovedností,rozvoj paměti a projevu na veřejnosti. Hudební a hudebně pohybové hry, tanečky lidové a country tance, hudební hry podporující tvořivost, představivost a fantazii, cvičení hudební paměti.Učit se zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální.

   

   


  Angličtina pro nejmenší

  Spolupracujeme s Kroužky Východní Čechy.Pro děti je připravena angličtina formou zábavy, her, písniček, říkanek.Kroužek je vždy v úterý od 15,00 hodin.


   

  Veselé pískání s flétničkou

  Cílem je relaxace, nácvik správných návyků při dýchání, vzbuzení zájmu o hudbu a zvládnutí základních tónů hry na flétnu. Výuka probíhá ve dvou skupinách a začíná prstovým a dechovým cvičením. Pokračuje nácvikem základních tónů, zmelodizovaných říkadel a jednoduchých lidových písní. Děti své dovednosti mohou předvést rodičům při společném "Setkání s rodiči".


  Kroužek logopedické prevence a intervence

  Logopedická prevence nenahrazuje ale doplňuje práci kvalifikovaného logopeda. V malé skupince dětí provádíme hravou formou dechová, fonační artikulační cvičení (cvičíme správné dýchání a rozhýbáváme mluvidla - jazyk, obličejové svalstvo).

   


  Keramika

  Každou středu od 15.00 hodin ve spolupráci s Kroužky Východní Čechy.


  Pohybové hrátky 

  V rámci pobytu v MŠ vyzkoušíme jógu, aerobic, pilates a jiné formy pohybu. Každý čtvrtek.


  Sportovní 

  Každý pátek naši sportovci na zahradě školky zkouší míčové hry, atletiku apod. Ti nejlepší pak reprezentují MŠ na sportovních hrách Mateřských škol.