Kroužky v MŠ


   

   

  Dramatický kroužek

  Cvičení na zapojení všech smyslů, cvičení na uspokojování motorických potřeb dětí- pohybová obratnost, držení těla, dýchání, chůze. Co pedagog nabízí: Formou hry vyzkoušet neverbální komunikaci, rozšiřovat vyjadřovací schopnosti, kultivovaný hlasový projev.Formou her podporovat logické myšlení, podporovat děti v realizaci tvůrčích nápadů, vést děti k tomu , aby si uměly něco odříci, učit je sebeovládání.Umět se radovat z úspěchu druhého, umět přijímat kritiku, ale také umět přirozeně vyjádřit svůj postoj. Formou dramatických cvičení odbourávat u dětí ostych, přirozeně navazovat nenucený vztah nejen s kamarádem, ale i s dospělými. Umět se rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám ( prozatím ve hře a v cvičení, později v životě).Formou her poznávat sám sebe a okolní svět.


  Pěvecký a taneční kroužek

  Specifické cíle: ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí- koordinace pohybu a dýchání při zpěvu a tancování, rozvoj řečových, pěveckých a jazykových dovedností,rozvoj paměti a projevu na veřejnosti. Hudební a hudebně pohybové hry, tanečky lidové a country tance, hudební hry podporující tvořivost, představivost a fantazii, cvičení hudební paměti.Učit se zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální.

   

   


  Angličtina pro nejmenší

  Začnáme spolupracovat s Kroužky Východní Čechy.Pro děti je připravena angličtina formou zábavy, her, písniček, říkanek.Kroužek je vždy ve středu od 14.30 hodin.


   

  Veselé pískání s flétničkou

  Cílem je relaxace, nácvik správných návyků při dýchání, vzbuzení zájmu o hudbu a zvládnutí základních tónů hry na flétnu. Výuka probíhá ve dvou skupinách a začíná prstovým a dechovým cvičením. Pokračuje nácvikem základních tónů, zmelodizovaných říkadel a jednoduchých lidových písní. Děti své dovednosti mohou předvést rodičům při společném "Setkání s rodiči".


  Kroužek logopedické prevence a intervence

  Logopedická prevence nenahrazuje ale doplňuje práci kvalifikovaného logopeda. V malé skupince dětí provádíme hravou formou dechová, fonační artikulační cvičení (cvičíme správné dýchání a rozhýbáváme mluvidla - jazyk, obličejové svalstvo).

   


      Besta Chrudim