Přijímací řízení

  .  


  Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755
  Seznam přijatých dětí od 1.9.2020
  Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Chrudim 3, U
  Stadionu 755, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
   
  1/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  2/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  3/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  4/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  8/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  10/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  11/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  12/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  13/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  14/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  15/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  16/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  17/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  18/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  19/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  20/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  21/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  22/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  23/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  24/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  26/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  29/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  30/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  31/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  37/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  38/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  39/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  40/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  41/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  44/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  45/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  46/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  47/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  48/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  49/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  50/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  51/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  52/2020 Přijímá se od 1.9.2020
  53/2020 Přijímá se od 1.9.2020
   
  Vyvěšeno dne: _1.6.2020
   
  Helena Marunová DiS.

   

  ředitelka školy

  Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

  Vážení rodiče,

  na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, a to následovně:

  Zákonní zástupci vyplní přihlášku (ke stažení na webových stránkách mateřských škol nebo vyzvednou tiskopis v samoobsluze u naší mateřské školy od 20.4.2020 ) a vyplněnou a podepsanou ji doručí příslušné mateřské škole.

  Doručení bude možné následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy s uznávaným elektronickým podpisem (každá škola má svou datovou schránku – naše MŠ - 9yKkprm)
  • e-mailem na ms.stadion.chrudim@centrum.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen zaslat e-mail)
  • poštou
  • do schránky na poštu u vchodu do školy – v zalepené obálce

  V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, lze v krajním případě telefonicky kontaktovat školu – 731 035 558, kde s vámi bude domluven termín předání přihlášky.

  Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou (popřípadě do schránky MŠ) je potřeba doručit od 4. do 7. května 2020.

  Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek bude možné pouze po telefonické domluvě, v termínech 6. května od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin a 7. května od 9 do 11 hodin

  K vyplněné přihlášce je nutné doložit:

  1. Kopii rodného listu dítěte

  2. Prohlášení rodiče o řádném očkování dítěte s podpisem zákonného zástupce (tiskopis je také možno vyzvednout v samoobsluze u MŠ) + kopii očkovacího kalendáře, popřípadě potvrzení od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  Prosíme o čitelné vyplnění telefonního čísla a e-mailu, na který Vám bude následně zasláno registrační číslo Vašeho dítěte.

  Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány a v případě nedostatků budou rodiče kontaktováni na uvedeném telefonním čísle.

  O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy.

  V případě, že podáváte přihlášku na více mateřských škol, uveďte, prosím, kterou mateřskou školu upřednostňujete.

  Kontakty na mateřské školy v Chrudimi:

  Název MŠ

  Telefon

  E-mail

  Webové stránky

  Mateřská škola, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765

  469 620 430

  777 135 430

  pastelka@msmalika.cz

  www.msmalika.cz

  Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755

  731 035 558

  ms.stadion.chrudim@centrum.cz

  www.msstadion.cz

  Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769

  469 638 749

  603 168 962

  reditelka@msvn.cz

  www.msvn.cz

  Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693

  734 417 599

  reditel@msvaly.cz

  www.msvaly.cz

  Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345

  735 729 815

  ms.chrudim@worldonline.cz

  www.klicekksrdci.com

  Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846

  469 688 488

  731 681 879

  reditelka@msstrojaru.cz

  www.msstrojaru.cz

   

   


        

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  Čtvrtek -        9. 5. 2018 od 9:00 hod. do 17:00 hod.


  pátek -            10. 5. 2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

  Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

  K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

  O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy.

  Rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně pro rozhodnutí do ředitelny školy.  

  Kritéria a počet bodů :

  1.

  Trvalý pobyt dítěte na území města Chrudim ( dle vyhlášky města Chrudim č. 4/2018 – školské obvody mateřských škol )

  10 bodů

  2.

  Dítě, jehož starší sourozenec je zapsán k docházce v MŠ, Chrudim 3, U Stadionu 755 pro školní rok 2019/2020  (lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 12. 2019)

  5 bodů

   

  Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost) a jeho celková zralost pro vstup do MŠ.

   

  Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitelka mateřské školy přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele například k celkové zralosti dítěte.


    Seznam přijatých dětí dle registračních čísel :    http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_prijatych-1.pdf 

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  Čtvrtek -        3. 5. 2018 od 9:00 hod. do 17:00 hod.


  pátek -           4. 5. 2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

  Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

  K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

  O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy.

  Rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně pro rozhodnutí do ředitelny školy.  

  Kritéria a počet bodů :

  1. Dítě, které k 31. 8. 2018 dosáhne nejméně 3 let věku a má místo trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu) ve školském obvodu dle vyhlášky města Chrudim č. 3/2018    10 bodů

   

  2. Trvalý pobyt dítěte na území města Chrudim                                                              5 bodů

   

  3. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ, Chrudim 3, U Stadionu 755  pro školní rok 2018/2019 (- lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 12. 2018)    2 body

   

  4. Dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce                                       2 body

   

  5. Zdravotní znevýhodnění zákonných zástupců – nutno doložit potvrzením                  2 body