Školní řád

  Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755,

  IČ 750 15 382

  Školní řád

  1/2020

  Účinnost od: 1.9.2020

   

  Skartační znak: A5

  Účinnost dnem vydání 1.9.2020

   

  Ředitelka Mateřské školy, Chrudim 3, U Stadionu 755  v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

   Čl. I

   

  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

   

   

  1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)

  -         podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

  -         podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

  -         podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

  -         podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

  -         vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

  -         napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy,

  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

  Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění (dále jen „Vyhláška o MŠ).

  1. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

  Každé přijaté dítě má právo

  a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto Školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

  b)       na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

  c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,

  d)      být respektováno jako jedinec ve společnosti( slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti…)

  e)      být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo na soukromí, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, ….)

  f)        být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ) právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, …)

  g)            právo na individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do mateřské školy (výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce)

  h)            právo na přednostní přijetí od 1.9.2018 4letého dítěte k předškolnímu vzdělávání(3letého od 1.9.2019,2letého od 1.9.2021) podle místa trvalého pobytu(spádové oblasti vydané zřizovatelem),, u cizinců místa pobytu.

  Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let):

   Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, - na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 4 souvislé hodiny denně. Ředitelka školy stanovuje začátek povinné doby od 8. hodiny.

  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).

  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření[1]. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

  V naší Mateřské škole žádné takové dítě nemáme, proto škola žádná podpůrná opatření nemá.

   

  Vzdělávání dětí nadaných

  Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

  Dítě, které prokazuje známky nadání je podporováno a motivováno k dalšímu rozvoji talentu v případné spolupráci s odborníky.

  Vzdělávání dětí od dvou do tří let

  Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

  V naší Mateřské škole zatím dvouleté děti nemáme.


  Individuální vzdělávání dítěte

  Pokud rodič zvolí pro povinné předškolní vzdělávání dítěte formu individuálního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, t.j. do konce měsíce května.
  Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání -  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst. b)
  Individuální vzdělávání probíhá mimo mateřskou školu a jeho průběh je plně v kompetenci rodičů dítěte.
  Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno.
  Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech RVP formou rozhovoru a připravených pracovních činností s dítětem v rozsahu cca 45 minut.
  Přezkoušení probíhá v třetím týdnu v měsíci  listopadu.
  Rodiče jsou povinni se dostavit s dítětem v uvedeném termínu k ověření výsledků individuálního vzdělávání.  
  Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

   

  Distanční vzdělávání

  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole.

   Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání).

   

  U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

  Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.

  V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

  Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

   

  Způsob realizace distančního vzdělávání

   

  ▪ škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření

  ▪ dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky školy či na fb stránce školy

   

   

   

  Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

  Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto

  Každé dítě má povinnost :

  1. respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla soužití v MŠ
  2. podřídit se v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád k ochraně zdraví a bezpečnosti, řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob
  3. oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv projevy násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
  4. nesmí nosit do školy cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí
  5. povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (8.00-12.00 hodin) – v případě nepřítomnosti dítěte povinného předškolního vzdělávání jsou rodiče povinni alespoň telefonicky oznámit jeho nepřítomnost. Při dlouhotrvající nepřítomnosti rodiče vyplní „Žádost o mimořádné uvolnění dítěte“ nebo „Omluvenku“(která bude potvrzena lékařem.)

   

   

  3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

  Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

  a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

  b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

  c)      na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

  d)      být přítomný výchovným činnostem ve třídě po dohodě s pedagogy

  e)      přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

  f)             přihlásit své dítě k individuálnímu vzdělávání

  Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto Školního řádu.

   

   

  1. Povinnosti zákonných zástupců

  Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

  a)      zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy

  b)      na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

  c)      informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

  d)      omlouvat nepřítomnost dítěte. V případě nepřítomnosti dítěte povinného předškolního vzdělávání jsou rodiče povinni alespoň telefonicky oznámit jeho nepřítomnost. Při dlouhotrvající nepřítomnosti (nad 10 dní) rodiče vyplní „Žádost o mimořádné uvolnění dítěte“ nebo „Omluvenku“(která bude potvrzena lékařem.)

  e)      oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně

  f)             přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání pod sankcí 5000,- Kč(ukládá přestupková komise města)-od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

  g)            Oznámit řediteli školy jinou formu plnění povinného předškolního vzdělávání(do 31.5., tedy 3 měsíce před zahájením nového školního roku) a zajistit následně účast dítěte na ověření vzdělávání dítěte v předem domluvených termínech.

  Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu

  Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto Školního řádu 

    Čl. II

  UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE VŠEMI  ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

  Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

  Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. 

   

  1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

  Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pouze učiteli mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.00 hod.

  Rodičům bude vydán potřebný počet čipů na otevírání dveří v MŠ, které budou číselně zaregistrovány.Rodiče nesmí tyto čipy půjčovat neoprávněným osobám a poskytnout jim tak vstup do MŠ v zájmu ochrany a bezpečí dětí.Rodiče jsou povinni o ztrátě čipu informovat školu.

  Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitele mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, po té plně zodpovídají za své dítě.

  Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, kterou zapíší do Zmocnění a toto pověření platí na dobu docházky do MŠ. Pokud by došlo k nějaké změně, jsou povinni ihned o tom informovat. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte !

  Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný učitel

  1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
  2. informuje telefonicky vedoucí učitelku MŠ,
  3. řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči (Předání OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí), případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

  V případě opakovaného vyzvedávání dítěte zákonným zástupcem po skončení provozu školy bude tato skutečnost řešena písemným upozorněním, případně ukončením docházky dítěte.

   

  1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

  Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech , zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu.

  Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

  Ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzku, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

  Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

  Ředitelka mateřské může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

  1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

  Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na nástěnkách.

  1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

  8.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo ředitelce mateřské školy.Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně.

  8.2 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

  8.3 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

  1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

  9.1 Úhrada úplaty za vzdělávání činí 500,- Kč

  Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky :

  a)      úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne současného kalendářního měsíce

  b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnut jiný termín úhrady úplaty

  9.2 Úhrada úplaty za školní stravování

  Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami :

  a)      úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne současného kalendářního měsíce

  b)      výše stravného je stanovena Pokynem ředitelky školy k provozu školní jídelny

  c)      ředitelka mateřské školy ve spolupráci s vedoucí ŠJ může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

  d)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostně na číslo  účtu MŠ u České spořitelny nebo hotovostně

  1.   Základní pravidla vzájemných vztahů

   

  1. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a jejich zákonnými zástupci musí vycházet ze vzájemné úcty, respektu a názorové snášenlivosti podložené vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
  2. Zaměstnanci, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
  3.  Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují a respektují stanovenou organizaci provozu mateřské školy.
  4.  Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno vyřídit doručit poštou nebo oznámit osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.
  5. Informace, které jsou poskytovány do školní matriky, jsou důvěrné. Všichni pedagogové školy se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.
  6. Zákonní zástupci i zaměstnanci školy se řídí školním řádem mateřské školy.
  7. Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

   

   

   

   

   Čl. III
  UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ 

  VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

   

  1.   Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

  Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 8.1 až 8.3 tohoto Školního řádu.

  1.   Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské  školy ze strany zákonných zástupců

   

  V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 10. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout
   o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

  1.   Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

  Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

   

  1.   Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

  V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 9.1 a 9.2 tohoto Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

  1.  Ukončení individuálního vzdělávání

  O ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.Důvodem může být, že zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy nemá odkladný účinek, po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě již opětovně individuálně vzdělávat.

   

  1.  Rozhodnutí  o ukončení povinného předškolního vzdělávání

  Rozhodnout  o ukončení povinného předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

   

   Čl. IV

  PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  1.   Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ.

  18.1.        Provoz mateřské školy je od 6,30 hodin do 16.30 hodin. - povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (8.00-12.00 hodin) – zákonný zástupce je povinnen tuto dobu dodržet.

   18.2        O prázdninách, v měsíci červenci nebo srpnu, je provoz omezen na 1 měsíc, druhý měsíc zajišťují provoz jiné mateřské školky-dle upřesnění.

   18.3  Informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitelka mateřské školy nejméně dva měsíce předem. Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné mateřské škole, musí  tuto skutečnost včas nahlásit v daném termínu.

  18.3   Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období.Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

  18.4    Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně 2 dny před jejich zahájením.

   

  19.  Vnitřní denní organizační řád při vzdělávání dětí

  19.1   Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného školního vzdělávacího programu v rozsahu denního organizačního řádu

   

   

   

   

  Režim dne

   

   

  Dopolední integrovaný blok 6:30 – 11:30 hod.

   

  6:30 – 9:30 hod. - nabídka činností, spontánní, řízené, individuální, skupinové či společné hry, individuální rozvoj dítěte, tvořivé a estetické činnosti dětí, řízené tělovýchovné aktivity, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – přivítání dne, diskuze, realizace frontálních činností řízených pedagogem, hygiena + svačina

   

  9:30 – 11:30 hod. - pobyt venku

   

  11:30 – 12:00 hod. – hygiena, oběd

   

  Odpolední integrovaný blok 12:00 – 16:30 hod.

   

  12:00 – 12:30 hod. – literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována četba na pokračování)

   

  12:30 – 13:45 hod. – odpočinek dětí, při nespavém režimu zájmové aktivity, klidové činnosti

   

  13:45 – 16:30 hod. – hygiena, svačina, spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

   

   19.2. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod., závazné jsou pouze časy výdeje jídel.

  20 .  Vnitřní režim školy

   

  20.1    Docházka dítěte do MŠ – děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny.

  20.2    Oznámení nepřítomnosti dítěte – zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8 hodin , a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.Děti z povinného předškolního vzdělávání je nutné omlouvat pouze ze závažných důvodu(např. nemoc) anebo po  domluvě s ředitelkou školy.

  20.3    Přijímací řízení do MŠ – dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 :

  20.4.   Termín přijímacího řízení : ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok

  -         o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek,chrudimského  Zpravodaje, www stránek mateřské školy

  -         ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

  -         k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, podle místa trvalého pobytu(spádové oblasti vydané zřizovatelem),u cizinců místa pobytu.

  -         při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

  -         o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost

  -         dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (nesmí být překročena kapacita školy)

  20.5.   Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy - K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní neboť toto vzdělávání je povinné (zákon 561/2004Sb., novela č.178/2016Sb.)

  Kritéria budou řádně vyvěšena a vyhlášena před zápisy.

   

  20.6   Co dítě potřebuje do MŠ :

  -               vhodné, pohodlné oblečení do třídy,které dítěti nebrání v běžných aktivitách (tepláčky, tričko,legínky,punčošky  apod.)

  -         přezůvky, bačkůrky (pantofle ne)

  -         náhradní oblečení – pro možnost převlečení dítěte

  -              oblečení a obuv na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení: teplé kalhoty, punčošky, triko, mikinu, bundu,teplé boty – zimní, čepice, rukavice..., v létě: tílko, kraťasy, sukýnku apod.). Rodiče vše uloží do sáčku dítěte do šatny.

  -         pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá ( 1x za 14 dní – vždy v pátek si nosí děti na vyprání domů)

  -         děti mají mít své věci označené, podepsané

  Odpovědnost rodičů za své dítě i po dobu pobytu v MŠ

  Rodiče odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

  Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí i za věci (šperky, knížky, hračky, atd.), které si dítě bere s sebou do školy, které mohou zapříčinit úraz nebo mohou být dítěti odcizeny.

  MŠ nezodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.     

  20.7   Zdravé dítě v MŠ :       

  Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.

  -         rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte.   Učitelky mohou žádat od rodičů lékařské potvrzení, že je dítě zdravé

  -         projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte

  KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

   

  Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

  Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy školy.
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/ s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/.

                -    ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

   

  20.8   Oznámení změn :       

  Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

  MŠ je povinna ohlásit změny rodičům formou ústní nebo písemnou – na nástěnkách tříd, popřípadě na webu MŠ. ( V případě spojení dětí z důvodu náhlé nepřítomnosti učitelky jsou rodiče informování na vývěskách na schodech a dveřích MŠ.)

  20.9   Spolupráce s rodiči :        

  MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ

  -         rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení

  -         s učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte

  -         předávání informací rodičů a učitelek – dle potřeby při předávání dítěte

  -         MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech

  -         rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje

  20.9A   Stížnosti a oznámení :   -   stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupce dítěte u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

   

  Čl. V

  ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

  21. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

  Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně v hospodářské budově mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

  21.1    Rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí školní jídelny, případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1.dni v měsíci. V případě změny docházky (např.z čtyřhodinové na celodenní apod.)se změna provede k aktuálnímu datu.

  21.2    Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny.

  21.3    Pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz. bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat pouze jídla vydávána v době jeho pobytu v mateřské škole.

  21.4    V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

  22.   Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

  22.1    Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

   

  Čl. VI
  PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
  ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
  DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

  23.   Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.

  23.1     Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

  23.2     K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd.V případě přítomností ještě netříletých dětí – 12 dětí.

  23.3         Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě se snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

  23.4     Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

  24.   Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

  24.1     Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

  24.2     Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady :

  a)      přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

  ·        děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech, jsou oblečené v reflexních vestách

  ·        skupina zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž
  jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci. Také pedagogické pracovnice mají reflexní vesty.

  ·        skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

  ·        vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze , když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny

  ·        při přecházení vozovky používá v případě potřeby peagogický doprovod zastavovací terč

  b)      pobyt dětí v přírodě

  ·        využívají se pouze známá bezpečná místa

  ·        pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

  ·        při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

  sportovní činnosti a pohybové aktivity

  ·        před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

  ·        pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

  c)      pracovní a výtvarné činnosti

  ·        při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji za zvýšeného dohledu učitele – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené

  25.   Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  24.1               Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

  25.2               V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.

  25.3               Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

  Čl. VII

  ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

  26.   Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

  Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

   V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

   

  27.    Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

   

  Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

  Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, užívání, distribuce nebo přechovávání návykových látek a současně platí zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem.

  Čl. VIII

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  28.    Účinnost a platnost Školního řádu

  Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný                  od 1. 9. 2020.

  29.    Změny a dodatky Školního řádu

  Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

  30.    Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

  30.1    Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

  30.2    Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

  30.3    S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni vyvěšením řádu na přístupném místě v šatně.

   

  V Chrudimi dne  30.8.2020                                                                                      Helena Marunová DiS

                                                                                                    ředitelka             


   


  [1]